โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6

DSC04129

         เมื่อวันอังคารที่  7  มิถุนายน  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6 ระดับคณะ/วิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13  ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com