โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5

DSC04176

     เมื่อวันอังคารที่  14  มิถุนายน  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5 ให้กับคณะ/วิทยาลัย

      ครั้งนี้มีคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13  ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ภาพกิจกรรมโครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com