การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

13504

        วันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน ผศ.ณัฐ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com