โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร

DSC04657

                วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร สำหรับการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นนวิทยากรในโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์  และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายระดับหลักสูตร

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com