การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    วันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน  ผศ.ดร.ณัทณรงค์  จตุรัส  คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com