การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันพุุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาตรี)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.สมศักดิ์ วงประดับไชย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.อังคณา ธนกัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และ ดร.รินรดี ปาปะใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com