การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม

      วันพุุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม นำโดย รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธาน อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com