การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

13880331_1001370096628011_8134475392385503850_n

 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธาน อาาจารย์สุวดี อิสรายุวพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com