การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

            วันพฤหั สบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ผศ.อังคณา ธนกัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ  และ    ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com