การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

     วันอังคารที่  2  สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com