การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันอังคารที่  2  สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com