การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สิงหาคม 1, 2016
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ
สิงหาคม 1, 2016