การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สิงหาคม 1, 2016
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 1, 2016