การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นประธาน ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และ ดร.เบญจวรรณ  ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com