การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

279148

    วันจันทร์ที่  1  สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.สุภา ทองคง คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com