การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาเอก) คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาเอก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ และ ดร.รินรดี  ปาปะใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com