การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

                 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพงศ์  เอื้อวัฒนามงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์นิกร แสงงาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com