การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

     วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (ระดับปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ณัฐ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.ฐิตยา ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com