การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

21022      วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน อาจารย์นิกร เทพทอง คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ และดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com