การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ชีววิทยาประยุกต์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ์ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com