การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ

216390

       วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นเเก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธาน อาจารย์นิกร เทพทอง คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ และดร.รสริน เจิมไธสง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com