การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

IMG_8249

     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีอาหาร (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน อผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สุภา ทองคง คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com