การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ

    วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ บัญชีบัณฑิต (ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธาน ผศ.ดร.พนิดา สมประจบ คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ฐิตยา ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com