การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดนตรีสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ดนตรีสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.จิตรลดา ตรีสาคร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com