การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2006

      วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน อาจารย์ขจร สีทาแก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com