การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเคมี (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21065

     วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เคมี (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นำโดย ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com