การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปะไทย (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ศิลปะไทย (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ นำโดย ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และอาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com