การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก) คณะบริหารธุรกิจ

    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก) คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นำโดย ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ และดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com