การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้แก่ นำโดย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com