การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจิตรกรรม (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

21106

    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ จิตรกรรม (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ นำโดย ผศ.ดร.บรรลือ ขอรวมเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นประธาน ดร.รสริน เจิมไธสง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และอาจารย์นิกร เทพทอง คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com