การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปะภาพพิมพ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

21110

      วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ศิลปะภาพพิมพ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน อาจารย์นิกร แสงงาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com