การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประติมากรรม (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

21101

    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ประติมากรรม (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นประธาน อาจารย์สุกัญญา บุญศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com