การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรชีววิทยา (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ชีววิทยา (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com