การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com