การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

    วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และผศ.จักรี รัศมีฉาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com