การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

24900

   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร คคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com