การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสุขภาพความงามและสปา (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

4377

    วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สุขภาพความงามและสปา (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นกรรมการ และผศ.ฐิตยา ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com