การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

292058   วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการ และผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com