การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย (ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

20160809_085719

   วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย (ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com