การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมวัสดุ (ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงรัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการ และผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com