การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สัตวศาสตร์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วิริยา  ลุ้งใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com