การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ และดร.เบญจวรรณ  ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com