รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาประมง

3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาการผลิตพืช

7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร

8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com