รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

6.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต

8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

9.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

11.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

12.ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู

13.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

14.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

15.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา

16.ปรัชญาดุษฎีบัรฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com