การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

2

     สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558   ซึ่งกำหนดการตรวจประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม, 13-14 ตุลาคม และ 20-21 ตุลาคม 2559

     โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ.  รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์จินตนา  จิรถาวร  ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com