การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

     DSC_5336      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2559 นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

คณะกรรมการ รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการ รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการและเลจานุการ ผศ.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com