ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
พฤศจิกายน 4, 2016
สำนักประกันคุณภาพการศึกษามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560
ธันวาคม 30, 2016