จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559