การประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง

DSC04834

      วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ     การศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานการประชุม

                โดยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรนำร่อง จำนวน  9  หลักสูตร ได้แก่

                1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวรกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

                2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

               4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

               5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ

               6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (นานาชาติ)

               7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

               8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

               9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

——————————————————————————————————————

ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com