พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

          พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 ม.ค. 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหลักสูตรและคณะที่มีระดับคุณภาพสูงสุดในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ มทร.ธัญบุรี มีผลการตรวจฯ ระดับสถาบัน ” เป็นอันดับ 1″ ในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระดับคุณภาพดี (4.47 คะแนน) และอยู่อันดับที่ 3 ในจำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง ที่เผยแพร่ผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          หลักสูตรและคณะที่มีระดับคุณภาพสูงสุดในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ 

         หลักสูตรที่มีผลการตรวจฯ ประจำปีการศึกษา 2558 อันดับ 1 (ระดับคุณภาพดีมาก : 4.03 คะแนน) ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แะลเทคโนโลยี
          คณะที่มีผลการตรวจฯ ประจำปีการศึกษา 2558 อันดับ 1 (ระดับคุณภาพดี : 4.32) ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะทีมีผลการตรวจฯ ประจำปีการศึกษา 2558 รองอันดับ 1 (ระดับคุณภาพดี : 4.24) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com